Verksamhet & pedagogik

Barnens intresse, nyfikenhet, utforskande och upptäckande samt läroplanen Lpfö 98 (reviderad 2016) och skollagen står till grund för vår planering av verksamheten

Förskolan arbetar aktivt med samspelet mellan barnen, förhållningssätt och metoder som utmanar och skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande i de olika aktiviteterna.

Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer för att möta barnens intressen och utmana deras utveckling.

Förskolan erbjuder olika typer av aktiviteter. Bl.a. kreativt skapande, matematik, naturvetenskap, teknik, digitala verktyg, estetiska uttryck, språk och kommunikation

Vi har ett miljömedvetet arbetssätt tillsammans med barnen.

Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation och involverar barnen i arbetet som beskriver barnens lärprocesser och ger barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande och möjliggör för dem att lära på olika sätt.

Uppdaterad: