Verksamhet & pedagogik

Förskolan arbetar utifrån en gemensam kunskapssyn och människosyn. Barnens intresse, nyfikenhet, utforskande och upptäckande samt läroplanen Lpfö 98/10 och skollagen står till grund för vår planering av verksamheten

Förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation och involverar barnen i arbetet som beskriver barnens lärprocesser och ger barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande och möjliggör för dem att lära på olika sätt.

Pedagogerna arbetar aktivt med samspelet mellan barnen, förhållningssätt och metoder som utmanar och skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande i de olika aktiviteterna.

Vi har ett miljömedvetet arbetssätt tillsammans med barnen.

Vi går på ofta på utflykter och gör studiebesök med barnen. Här är vi på studiebesök på Evolutionsmuseumet och slottet samt spelar fotboll i en park.

Barn som tittar på dinosaurieskelett

Barn som är på besök i Uppsala slott

10 februari 2017